Centralisering af børneonkologi Danmark?

thumbnail for this post

Sundhedsstyrelsen har i henhold til Sundhedsloven til opgave at fastsætte specialfunktioner i sygehusvæsenet og deres placeringer på sygehuse. Dette sker igennem de af Sundhedsstyrelsen udmeldte specialevejledninger for hvert speciale. Til sammen udgør disse den samlede specialeplan.

Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj kvalitet i behandlingen og helhed i behandlingsforløbene under hensyntagen til effektiv ressourceudnyttelse (citat fra introduktion til specialeplanlægning, begreber, principper og krav).

Ifølge Sundhedsloven §208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til specialfunktioner (i loven benævnt lands-og landsdelsfunktioner) på regionale og private sygehuse og godkender placeringen af specialfunktioner på sygehusene. Sundhedsstyrelsen har dermed den lovgivningsmæssige kompetence til at oprette og nedlægge specialfunktioner samt til at tildele og fratage godkendelse af varetagelsen af specialfunktioner. Det er Sundhedsstyrelsens opgave at foretage en regelmæssig revision med henblik på, at den gældende specialeplanlægning er tidssvarende, relevant og dækkende.

Endvidere hedder det, at et afgørende udgangspunkt er, at borgerne sikres ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet. Dette sikres bl.a. gennem planlægning af og på hvilket grundlag forskellige funktioner kan varetages. Såfremt hensyn til høj kvalitet og til nærhed er indbyrdes modstridende, vægtes hensynet til den faglige kvalitet højest. I afsnittet om principper for fratagelse af godkendelse til varetagelse af specialfunktioner står der: Vurderinger af godkendelser, herunder overvejelse om fratagelse af godkendelser, sker hvis det vurderes, at et sygehus med godkendelse til varetagelse af en specialfunktion ikke længere kan opretholde den faglige kvalitet i tilstrækkeligt omfang.

I den aktuelle sag vedrørende planlagt centralisering af børneonkologien i Danmark til Rigshospitalet er der ikke holdepunkter for, at der skulle være problemer med den faglige kvalitet på de nævnte børneafdelinger i Region Syddanmark, Region Midt og Region Nordjylland. Det er påfaldende, at Sundhedsstyrelsens forslag om centralisering af børneonkologien til Rigshospitalet synes at være iværksat på opfordring fra børneonkologisk side på Rigshospitalet uden forudgående involvering af relevante faglige organer!